ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Interpreti pomáhají dětem i lidem muzikou, náš účel je také pomoci dětem! / Artists help children and people with music, our purpose is also to help the children! 8. září 2019   (13:37)Projekt / project Erasmus+ "Let's Act Together - LAT"

RYUU z.s.
Interpreti pomáhají dětem i lidem muzikou, náš účel je také pomoci dětem! / Artists help children and people with music, our purpose is also to help the children!

Michal Čeleda


Erasmus+ je vzdělávácí program, který je určen pro všechny bez ohledu na to, z jakého prostředí účastník pochází nebo jestli je hendikepován či ne. A tak se i tohoto projektu zúčastnila mládež, která to v životě nemá lehké s ohledem na fyzické, psychické či sociální prostředí, ze kterého pochází. Zhruba polovina účastníků čelí tak specifickým překážkám ve svém životě, ať už jsou z dětského domova, čelí nějakému hendikepu nebo si prošli šikanou. A stejně tak, jak program Erasmus+ nedělá rozdíly mezi lidmi, by při projektu člověk jen těžko hledal rozdíly mezi mládeži. Všichni tahali za jeden provaz, spolupracovali, ale zažili spolu i spousta zábavy a legrace.

Erasmus+ is an educational program that is designed for everyone, regardless of the participant's background or disability. And so this project was also attended by young people, who do not have an easy life with regard to the physical, mental or social environment from which they originate. Roughly half of the participants are facing so specific obstacles in their lives, whether they are from the orphanage, faced with a handicap have been bullied. And just as the Erasmus+ program does not discriminate between people, it would be difficult for a project to find differences between young people. Everyone was pulling together, working together, but they had a lot of fun and fun together.


seznam restaurací, obědových menu, chuťových zážitků a akcí ve Vašem okresu
Projekt „Let's Act Together - LAT“, který byl zrealizován díky grantu EU z programu Erasmus+ KA1 - Vyměna mládeže, měl hned několik cílů: navýšení ekologického cítění a prohlubování vztahu k přírodě a její ochraně, zlepšení profesionálních dovednosti při tvorbě ekologicky zaměřené fiktivní firmy, zlepšení jazykových a komunikačních kompetencí při spolupráci mládeže z různých zemí, lepší povědomí o EU a poznávání nových kultur. Projektu se zúčastnila mládež z Portugalska, Polska, Slovenska a Česka.

The „Let's Act Together – LAT“ project, which was implemented through an EU grant from Erasmus + KA1 - Youth Exchange, had several objectives: increasing ecological feeling and deepening the relationship to nature and its protection, improving professional skills in creating an environmentally fictitious company, improving language and communication competences for youth cooperation from different countries, better EU awareness and learning about new cultures. Youth from Portugal, Poland, Slovakia and the Czech Republic participated in the project.

Ekologické povědomí:
 
Mládež se zúčastnila hned první den projektu hry, která zahrnovala splnění několika úloh, které prohlubovaly jejích vztah k přírodě a její ochrany. V areálu kempu splnila v míchaných skupinách (vždy po dvou účastnících z každé země) různé úkoly, jako např. vyhození odpadků do tříděného odpadu, vyfotit svou skupinu se zvířetem, vnímání přírody kolem sebe a další). Ve svých skupinách pak měla za úkol vytvořit koncept fiktivní firmy, která nabízí ekologický produkt. Tyto firmy vznikly formou prezentací či webovek a byly odprezentování předposlední den projektu. Kromě zníněných aktivit zahrnoval projekt i kreativní činnosti, např. tvorba čajů a vonných sáčků z bylinek, výroba přírodní koupelové sole a malování na kameny.

Ecological awareness:
 
The youth took part in the first day of the game project, which involved accomplishing several tasks that deepened its relationship with nature and its protection. At the campsite, she accomplished various tasks in mixed groups (two participants each from each country), such as throwing garbage into sorted waste, taking a picture of her group with an animal, perceiving nature around her and others). In its groups, the task was to create a concept of a fictitious company that offers an organic product. These companies were created in the form of presentations or web pages and were presenting the penultimate day of the project. In addition to the activities mentioned above, the project also included creative activities such as the creation of tea and fragrant sachets from herbs, the production of natural bath salts and stone painting.

Ekologické povědomí:
 

Mládež se …
Profesionální kompetence:
 
Tvorbou fiktivních firem se mládež naučila přemýšlet o smysluplném produktu, který by ochraňoval přírodní prostředí a zároveň představoval produkt, který by oslovoval širokou veřejnost. Vznikly např. firmy na oděvy či brýle z recyklovaných materiálů, inovativní včelí úly a další zajímavé projekty. Kromě vymýšlení inovativních produktů si mládež však i vylepšila digitální kompetence a kompetence při využití moderních technologií. Součásti projektu byla také osvěta v oblasti sociálních médií - formou scének předvedla opět v míchaných skupinkách správné a nesprávné chování na sociálních sítí.

Professional competence:

By creating fictitious companies, the youth have learned to think of a meaningful product that would protect the natural environment and at the same time be a product that would appeal to the general public. For example, companies for garments or glasses made of recycled materials, innovative beehives and other interesting projects were created. However, in addition to inventing innovative products, young people have also improved their digital competences and competences using modern technologies. A part of the project was also enlightenment in the field of social media - in the form of scenes again demonstrated in mixed groups right and wrong behavior on social networks.

 
Zlepšení jazykových a komunikačních dovedností:

Při spolupráci v míchaných skupinách, ale i při tvorbě a prezentací firem, videí a kultur při národním večeru se mládež zlepšila nejen jazykové kompetence, neboť jazyk pro komunikaci byl anglický jazyk, ale také komunikační dovednosti jak mezi sebou, tak i před publikem, kterému představila nejen své firmy a videa, ale i v národních týmech představila pro ostatní svou zemi i kulturu.

Improving language and communication skills:

In collaboration in mixed groups, as well as in the creation and presentation of companies, videos and cultures at a national evening, the youth improved not only their language competence, as the language of communication was English, but also communication skills between themselves and in front of the audience not only her businesses and videos, but also the national teams presented her country and culture to others.

Profesionální kompetence:
	 

Tvorbou …
Při semináři se mládež naučila nejen fakta o EU a jejího vzniku, ale také o programech, které poskytuje EU svým obyvatelům a partnerům. Nejvíce mládež, ale i jejích vedoucí, zaujal fakt, že program Erasmus již existuje 32 let. Jeho podoba se sice změnila, ale to jen v nejlepším smyslu slova, neboť v současné podobě poskytuje ještě více možností pro ještě širší sektrum účastníků. Kromě těchto informací se mládež ale dozvěděla i o náplní OSN a NATO.

During the seminar, the youth learned not only the facts about the EU and its origins, but also about the programs that the EU provides to its citizens and partners. The fact that the Erasmus program has been in existence for 32 years has attracted the most attention of young people, but also its leaders. Its appearance has changed, but only in the best sense of the word, as it now provides even more opportunities for an even wider range of participants. In addition to this information, the youth also learned about the UN and NATO.

Nové kultury:
 
Každá země měla jeden večer k dispozici, aby představovala svou zemi, poskytla ochutnávky ze své země a zapojila ostatní do činností a her, které jsou typické pro jejích vlast. Národní večery se nelíbily jen účastníkům, ale i přítomným hostům kempu, kteří je rádi návštivili. Každý z večeru byl velmi zajímavý a podařený a mládež, stejně jako vedoucí, si toho mnoho dozvěděli.

New cultures:

Each country had one evening to present its country, provide tastings from its country, and involve others in activities and games that are typical of its homeland. The national evenings not only liked the participants but also the present guests of the camp, who liked to visit them. Each evening was very interesting and successful and the youth, as well as the leaders, learned a lot.

Při semináři se mládež naučila nejen fakta o …
Kromě zníměných aktivit program zahrnoval ještě: 
Outdoorovou hru, která prohlubovala pochopení přirozeného potravinového řetězce - další kreativní aktivity: ubrousková technika na láhev, která sloužila jako znovu použitelný obal na koupelovou sůl, tvorba dřevěných misek z lékařských špachtlí, zpracování keramické hmoty (cílem bylo vytvořit z ní něco, co by představovalo typickou vlastnost nebo typický zájem mládého účastníka, batikování bavlněných tašek, malování na kameny barvami, které měly odrazit zájem účastníků, vzájemného tvoření sádrových masek, které prověřilo, na kolik si účastníci již vzájemně důvěřují. 

In addition to the activities mentioned above, the program also included:

An outdoor game that deepened the understanding of the natural food chain - other creative activities: a bottle napkin that served as a reusable bath salt container, creating wooden bowls from medical spatulas, processing ceramic material to create something that typical trait or typical interest of a young participant, batik cotton bags, painting stones with colors to reflect the participants' interest, the mutual formation of gypsum masks, which checked how much participants already trust each other.


Výlet do Prahy:

Kde jsme navštivili Národní Technické Muzeum a prostřednictvím aplikace „Get Out Fun“ hráli únikovou hru. Při splnění úkolů se účastníci dozvěděli mnoho o vynálezcích a vynálezech, o technice, o času a mnohem více. Poté jsme se procházeli Prahou, kde jsme fotili, natáčeli, ale se i občerstvili.

Trip to Prague:
 
Where we visited the National Technical Museum and played an escape game through the „Get Out Fun“ app. In completing their tasks, participants learned a lot about inventors and inventions, about technology, about time and much more. Then we walked through Prague, where we photographed, filmed, but also refreshed.

Energizer:

To je aktivita podobné známé rozcvičky, má ale širší záběr: může zahrnovat klasickou rozcvičku, hry nebo tance. Každá země měla prostor pro její realizaci.

Energizer:

This is an activity similar to the well-known warm-up, but has a broader scope: it may include classical warm-ups, games or dances. Each country had space for its implementation.


Reflexe:

Je činnost zahrnující zpětnou vazbu, ale i poznání sami sebe. Tuto činnost jsme využili při více aktivitách - např. při úvodu, kdy mládež napsala na plakát své očekávání a na další plakát pak své obavy, dále pak při vyhodnocování projektu, při diskuzi o Youthpassu (certifikát o absolvování projektu - může se přidat k přihláškám na SŠ a VŠ, ale i k životopisu, kdy slouží jako podpůrný prostředek) a také při příběhu o Momě, o dívce, která uměla nesmírně vzácním způsobem naslouchat, že už jen svým nasloucháním dokázala člověku pomoci. Cílem aktivity bylo uvědomění si, že někdy je naslouchání důležitější než-li mluvení. Tuto aktivitu si připravil tým SK.

Reflection:

It is an activity involving feedback, but also knowledge of oneself. We used this activity in several activities - for example, in the introduction, when the young people wrote their expectations on the poster and the next poster then their concerns, then in the evaluation of the project, in the discussion about Youthpass (certificate of completion of the project). High school and university, but also in the biography, which serves as a supporting tool) and also in the story of Mama, a girl who could listen in an extremely rare way that she could only help by listening. The aim of the activity was to realize that sometimes listening is more important than talking. This activity was prepared by the SK team.

Kromě zníměných aktivit program zahrnoval …
Vzniklé fitkivní firmy / Establishment of fit company:

Eclothes
BEELIFE
Busybee
EcoLook
STRAW s.r.o.

Michal Čeleda (MUSICGATE.cz): „Vaše činnost a spolupráce s dětma není vůbec jednoduchá, sám jsem byl emocionálně mimo během poznávání příběhů dětí v tomto Vašem skvělém kolektivu! Přeji Vám více podpory z okolního světa, protože projekty, které plánujete a tvoříte mají v sobě život a úspěch v srdcích každého dítěte, které od Vás odjíždí zpátky tam, kam musí.“

Za celou redakci přejeme všem dětem, aby jejich život už byl jen pozitivní, přátelský, veselý a ony byly už jen šťastné. I přesto, že tato akce není přímo hudební, je neskutečně záslužná a proto jsme jí rádi podpořili poskytnutím jednoho z našich fotoreportérů a zveřejněním článku.

Michal Čeleda (MUSICGATE.cz): “Your activities and cooperation with children is not easy at all, I was emotionally out of it while learning the stories of children in this great team! I wish you more support from the outside world, because the projects you plan and create have life and success in the hearts of every child that goes back to where they need to be.”

For the whole newsroom we wish all children that their life is only positive, friendly, cheerful and they are just happy. Although this event is not directly musical, it is incredibly worthwhile and therefore we were happy to support it by providing one of our photojournalists and publishing the article.


I TY ZDE MŮŽEŠ MÍT REKLAMU.


Michal Čeleda 134 fotografií v galerii


zdroj:Facebook, Youtube
autoři:text:     Michal Čeleda, Jiří Trnka
foto:     Michal ČeledaDalší fotoreportáže

Klatovy zažily rockové zemětřesení s Harlejem a Komunálem! Byl páteční podvečer a KD Družba Klatovy se chystal na pořádný rockový mejdan. Pomyslný hudební otisk totiž do místních stěn vyrazili vrýt dva legendární matadoři české rockové scény – Harlej a Komunál. Aleš Brichta Project ve Spáleném Poříčí! Sobotní večer 16.11.2019 přilákal svým programem do spálenopoříčské Sokolovny fanoušky špičkové muziky z širokého okolí. Na pódiu se tu představily kapely z popředí české hudební scény – Limetall a Aleš Brichta Project, které rockerům či metalistům není potřeba sáhodlouze představovat. Wohnout a Civilní Obrana odpálili kariéru KD ve Staré Huti Druhou listopadovou sobotu dorazily do kulturního domu ve Staré Huti české kapely Civilní Obrana a Wohnout! Chválenice – jedno pódium, tři legendy Sobotní večer ve Chválenicích 9.11.2019 patřil fanouškům skvělé muziky a příznivcům kapel pohybujících se na scénách mnoho let. Kromě zkušenosti a vyhranosti to byla i ukázka elánu v představeních, která dominovala prostornému sálu restauraci Na Radosti do pozdních nočních hodin. Příbramský Movember Festival 2019 šířil osvětu a pomáhal V sobotu 26.10. se v Příbrami v Bowling baru Fialka uskutečnil hudebně-benefiční festival Příbramský Movember Fest. První ročník nabídl kapely různých žánrů a naplnil večer zábavou s notnou dávkou humoru i vážnějším tématem – apelem na prevenci onemocnění prostaty mužů. Na stolech v sále mohli příchozí najít informační brožurky a další propagační předměty. Část výtěžku ze vstupného šla pro nadaci Muži Proti Rakovině. Movember Tour ovládla Vagon klub COVERS for Lovers,Zoči Voči, Náhodný Výběr, Madam Royal. To jsou kapely, které vyrazily na skvělou tour. My byli u toho a Vy máte možnost zažít tuhle skvělou atmosféru i v jiných městech než Praze. 12. 10. Vsetín | 3Opice – Pub & Music Club 7.11. Praha | Vagon klub 8.11. Zlín | Fénix club 9.11. Loštice | Kulturní dům 15.11. Tábor | Cadillac Cafe & restaurant 16.11. Havlíčkův Brod | Klub Oko 21.11. Brno | Eleven club 22.11. Plzeň | Anděl music bar 14.12. Benešov | Music Club X 19.12. Olomouc | S - klub 20.12. Ostrava | Barrák music club Multižánrový festival Ghosts of Salomena se stal minulostí Nadupaný a skvěle obsazený festival konaný ve Štítově na sále Hasičského klubu 2.11.2019 představil kapely napříč naší vlastí. Své umění ukázala liberecká Madafaka či prostějovský Solution of Panic. Do mozaiky celkem ostré hudební akce parádně zapadly i skupiny Plzeňského kraje – Search and Destroy, Aligátor, Lister a Sunset Strip.
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně
2016 ....... 2019 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz