ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Rozhovor s Desray z 2 Brothers on the 4th Floor - Desirée Manders - zpěvačkou z 90.let 25. července 2020   (14:14)ochotně nám odpověděla na otázky ze soukromí, tak i z profesního života.

Rozhovor s Desray z 2 Brothers on the 4th Floor - Desirée Manders - zpěvačkou z 90.let

 
2 Brothers on the 4th Floor je nizozemská hudební skupina, kterou v roce 1990 vytvořili bratři Martin a Bobby Boer. Skupina měla úspěch v mnoha zemích, včetně Nizozemska, Belgie, Německa, Řecka, České republiky, Norska, Finska, Jihoafrické republiky, Argentiny, Chile, Izraele, Spojených států a Spojeného království.
 
Původní členové 2 Brothers on the 4th Floor jsou Martin a Bobby Boer, nizozemská zpěvačka Désirée Claudette Manders  a rapper D-Rock, Masta Ez. - zdroj: Wikipedia
 
Písně jako Fly, Let Me Be Free, There’s a Key a šťastná hardcore klasika Come Take My Hand, se rychle staly hity a mega hity jako Never Alone a Dreams jsou klasikou Eurodance po celém světě!  - zdroj: https://2brothersonthe4thfloor.nl
 

Písnička Dreams se objevila v roce 1994 jako jejich druhý singl a za jeho prodej v roce 2019 získali 2 platinové desky a zároveň oslavili 25. výročí tohoto Eurodance hitu.

A zde je několik otázek, na které mi Desray odpověděla.
 


FOTO PRO RADOST
Dobrý den, Desray!
 
Než začneme, ráda bych Vám velmi poděkovala za to, že jsem s Vámi mohla udělat tento rozhovor díky oslovení na sociální síti.
 
Děkuji! Nemáte zač. Jsem ráda, že jste našla moji stránku na Facebooku a samozřejmě stránku 2 Brothers on the 4th Floor
 
Mohu se zeptat, jak jste se vlastně dostala ke zpěvu? Kdo Vás k němu přivedl?
 
Vždy jsem chtěla zpívat, už jako malé dítě. Na každé rodinné oslavě jsem zpívala, a když mi bylo 13 let, byla jsem na své první místní soutěži ve zpěvu. Skončila jsem třetí.
 
Vzpomínáte na své vůbec první hudební začátky?

A když mi bylo 18 let (rok 1989), byla jsem v televizi v pěvecké soutěži, kde jsem byla 1. To byl můj první start v národní televizi.
 
Několikrát jsem Vás viděla vystupovat na koncertech a festivalech u nás v České republice. Vždycky záříte jako sluníčko, když Vás vidím na podiu. Kde čerpáte tolik energie pro Vaše vystoupení?

Na scéně vždy dáváme lásku a energii. Protože si naši fanoušci koupili lístek, aby nás mohli vidět, a pro mnoho lidí jsou to velké peníze. Musíme udělat párty a jsme velmi hrdí a vděční za to, že tam všichni jsou!!

Energie, kterou máme od publika, je pro nás nejdůležitější. Energie je neviditelný kontakt, díky kterému jsme všichni velmi šťastní. Společně se vracíme k pocitu 90. let!

2 Brothers on the 4th Floor - Desray
Jaké vlastně bylo Vaše první vystoupení u nás v ČR?

Wauw! To si nepamatuji!! V naší kariéře jsme hodně cestovali :-) !!

Všimla jsem si, že pocházíte z Holandska a že jste si tam otevřela hudební školu. Můžete nám k tomu něco bližšího povědět?

V Nizozemsku máme Vokální centrum. To je organizace specializovaná na hlas a zpěv. Nejlepší trenéři v naší zemi jsou mými kolegy. Pracuji pro Vocal Center jako hlasový trenér. Mám také hudební studio Lakeside Studio Loosdrecht. Děláme hudební produkce pro umělce a skupiny. Také učím zpěváky ve studiu, když nahrávají své vokály. Je to krásná a kreativní práce.

Jaké jídlo a nápoje preferujete na svých cestách a vystoupeních?

Mám ráda, když můžu mít s sebou vodu. A máme tradici s 2 Brothers vypít Bacardi-colu z Cavy, než půjdeme na pódium. Dává nám to slunný a párty pocit.

Jakou muziku jako zpěvačka z 90. let nejraději posloucháte?

Na to bude těžké odpovědět. Samozřejmě miluji hudbu 90. let. Dává mi to šťastnou energii. Ale také poslouchám Celine Dion, Dolly Parton, U2, Seal, country, soul. Je to velmi odlišné.

2 Brothers on the 4th Floor - Desray  na vystoupení v Pardubicích 2019
Jaký to byl pocit, když se Vaše světové hity objevily na předních místech hitparád po celém světě?  

Neuvěřitelný! Pracovali jsme tak tvrdě, že jsme neměli čas si uvědomit, že to bylo tak velké!

Pamatujete s kolika světovými umělci jste za dobu působení v 2 Brothers on the 4th Floor spolupracovali či se spolu setkali?

Těch bylo příliš hodně, ale nyní v této době opět potkáváme spoustu umělců z 90. let. Dr. Alban, Haddaway, Outhere Brothers, Anita Doth, 2 Unlimited, Corona, Vengaboys, Twenty 4 Seven atd...

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Moje plány do budoucna... No, ve studiu jsem na svém sólovém albu tvrdě pracovala. Mix popu a country. Ráda bych znovu vystupovala se svou vlastní kapelou muzikantů, samozřejmě s 2 Brothers, ale užívám si i moje vystoupení pouze s kytaristou. Žiji PŘÍTOMNOSTÍ

V loňském roce jsem dostala rakovinu prsu a já se teď zotavuji. Díky hudbě a zpěvu jsem zase celá. Doufejme, že to dokážeme brzy.

Viděla jsem na sociální síti Vaše nejnovější video (akustickou Never Alone). Mohu se zeptat, jestli Vám někdy vyjde i akustické DVD či CD?  

Možná, že vydám další akustickou písničku od 2 Brothers, ale nebudu tím vydělávat žádné peníze, protože nejsem jejich autorkou. 

Takže teď vydám svou vlastní hudbu. Doufejme, že tento rok!! Ale to všechno stojí hodně peněz, kvůli propagaci. Pěkně popořádku!
 

A na konec našeho rozhovoru, můžete něco vzkázat fanouškům?

Děkujeme vám všem za podporu za ta léta! Všichni jste pro nás tak důležití. Vezměte prosím na vědomí, že jste všichni krásní a že vás velmi milujeme. Doufáme, že vás někde vidíme naživo, a do té doby nás sledujte na internetu.
 
Láska k Vám všem!!

Desray

www.shesdesray.com
 

Desray z 2 Brothers on the 4th Floor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interview with Desray from 2 Brothers on the 4th Floor -  Désirée Manders - a singer from the 90's

2 Brothers on the 4th Floor
 is a Dutch musical group created in 1990 by brothers Martin and Bobby Boer. The group has had success in many countries including the Netherlands, Belgium, Germany, Greece, Czech republic, Norway, Finland, South Africa, Argentina, Chile, Israel, the United States and the United Kingdom.

The original members of 2 Brothers on the 4th Floor are Martin and Bobby Boer, Dutch singer Désirée Claudette Manders, and rapper D-Rock, Masta Ez. - source: Wikipedia

Songs like Fly, Let Me Be Free, There’s a Key and the happy hardcore classic Come take my hand quickly became hits and mega hits like Never Alone and Dreams became Eurodance classics around the globe!  - source: https://2brothersonthe4thfloor.nl

Dreams appeared in 1994 as their second single and for its sale in 2019 they received 2 platinum records and at the same time celebrated the 25th anniversary of this Eurodance hit.

And here are a few questions that Desray answered.

Good day, Mrs. Desray!

Before we start, I would like to thank you very much to being able to do this interview with you thanks to being addressed on the social network.

Thank you! You’re welcome. I’m glad you’ve found my facebook page Desray, and of course the page of 2 Brothers on the 4th Floor.

May I ask how you actually got into singing? Who brought you to him?

I always wanted to sing when I was a little child. On every family party I was singing, and when I was 13 years old I did my first local singing contest. I became 3th.

Are you remember your first music beginnings?

And when I was 18 years (year 1989) of I was on television in a singing contest where I became 1st. That was my first start on national television.

I have seen you perform several times at concerts and festivals in the Czech republic. You always shine like the sun when I see you on stage. Where do you draw so much energy for your performance?

We always give our love and energy on stage. Because our fans have bought a ticket to see us and for a lot of people is that big money. We have to make a party and we are very proud and thankful for all there is!!

The energy we have with the public is the most important thing for us. The energy is an invisible contact that makes us all very happy. Together we go back into that feeling of the 90’s!

When was your first performance in the Czech republic?

Wauw! I can’t remember that!! We have travelled a lot in our career!!

I noticed that you came from Holland and you opened a music school there. Can you tell us something more about that?
 
In The Netherlands we have Vocal Centre. That is an organisation specialized in the voice and singing. The best coaches in our country are my colleges. I work for Vocal Centre as a vocal coach. I also have a music studio. Lakeside Studio Loosdrecht. We make music productions for artists and bands. I also coach the singers in the studio when they record their vocals. It’s a lovely and creative job.

What food and drinks do you prefer on your travels and performances?

I always love to have my water with me. And we have a tradition with 2 Brothers to drink a Bacardi cola of a Cava before we go on stage. It gives us a sunny-and partyfeeling.

What kind of music do you like to listen to as a singer from the 90's?

We’ll that is a difficult question. Of course I love 90’s music. It gives me a happy energy. But I also listen to Celine Dion, Dolly Parton, U2, Seal, country music, soul music. It’s very different.

How did it feel when your world hits appeared at the top of the charts around the world?

Incredible! We worked so hard that we didn't have the time to realize that it was so big!

Do you remember how many world artists you collaborated or met together during your time at 2 Brothers on the 4th Floor?

Too many to mention, but now in this time we meet a lot of artist from the 90’s again. Dr Alban, Haddaway, Outhere Brothers, Anita Doth, 2 Unlimited, Corona, Vengaboys, Twenty 4 Seven etc...

What are your plans for the future?

My plans for the future... Well, I worked hard in the studio on my solo album. A mix of pop and country. I would love to perform again with my own band of musicians, of course 2 Brothers, but also only with a guitar player I enjoy my performances. I live in the NOW.

Last year I got breast cancer, and I’m recovering of that. The music and singing makes me whole again. So hopefully we can do that soon.

I saw your latest video on the social network (acoustic Never Alone). May I ask if you will ever get an acoustic DVD or a CD?

Maybe, I will bring out more of these songs. But you see, I’m not gonna make any money out of it because I didn't wrote the songs of 2 Brothers. So now I will bring out my own music. Hopefully this year!! But it all costs a lot of money to do that because of the promotion. First things first!

And at the end of our conversation, can you say something to the fans?

Thank you all for supporting us all of those years! You all are so important for us. Please know that you all are beautiful and that we love you very much. Hopefully we see you somewhere live, and till that time, keep following us on the internet.

Love to you all!!

Desray

www.shesdesray.com
 


 


FOTO PRO RADOST

autoři:text:     Lenka Hrubá
foto:     Lenka HrubáDalší články s interprety 2 Brothers on the 4th Floor

Další články žánrů Disco, Pop, World music, ethno music

Hudební festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, nabízí jeden z posledních koncertů Lucie s Davidem Kollerem Navíc Daniel Landa a Chinaski toto léto exkluzivně pouze na Hradech První Retro party na Lodičkách Holki+Lunetic a Dj Lumír Mořkovský na jednom pódiu. Producent Under My Pillow vydává po spolupráci se Sofianem svůj nový sólo singl Nový Singl od Under My Pillow právě vyšel. Hudební festival Hrady CZ startuje na Točníku exkluzivně s Lucií, Danielem Landou a Chinaski a oznamuje kompletní line-up Na putovním festivalu dále vystoupí Mig 21, Trautenberk, Jelen a další kapely a interpreti. Rozhovor s předním slovenským DJ, producetem a moderátorem Robertem Burianem DJ, producent a moderátor Robert Burian nám prozradil zajímavé informace z jeho profesního života. Top Festival v DOV přilákal velké množství příznivců hudby z 90.let. Vanilla Ice, Safri Duo, O-Zone, Alice Deejay, Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, Robert Burian vystoupili v rámci 1. ročníku Top Festivalu v Ostravě. Rock For People oslavil 29 let rekordní návštěvností! Show pro 40 tisíc fanoušků odpálili The Offspring, Yungblud, The Prodigy, SUM 41 či Bring Me The Horizon Měsíc červen se přehoupl do své druhé poloviny, což pro fanoušky skvělé muziky a fascinující festivalové atmosféry značilo jediné – legendární festival Rock For People v Hradci Králové. Čtyřdenní festivalový maraton si s chutí vychutnaly davy fans z ČR i ze zahraničí a my na takové akci samozřejmě také nemohli chybět.

Další rozhovory

Rozhovor s předním slovenským DJ, producetem a moderátorem Robertem Burianem DJ, producent a moderátor Robert Burian nám prozradil zajímavé informace z jeho profesního života. Rozhovor se skupinou Holki ze Zámeckého festivalu z Havířova s Rádiem Blaník. Rozhovor z profesního života hudební skupiny Holki BÁRA ZEMANOVÁ, FINALISTKA 3. ŘADY ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR VOLÁ MAYDAY ROZHOVOR S BÁROU ZEMANOVOU O SUPERSTAR A O JEJÍM NOVÉM SINGLU, KTERÝ PRÁVĚ VYDALA. Rozhovor s kapelou Jacker’s k nové desce Pomalu a jistě. Česká metalová kapela Jacker's zahájila letošní rok správným krokem. Vydala novou desku Pomalu a jistě. Máme pro vás pár informací a rozhovor. S tebou mě to baví zpívají v nové písničce Jokers a Molotov party Na začátku října jsme vám přinesli rozhovor s členy kapel Molotov party a Jokers, kde jsme se bavili o chystaném turné. V současné době jsou obě kapely na turné a během jejich zastávky v Pardubicích jsem si popovídala s kytaristou Molotov party Ivanem Macháčkem a zpěvákem kapely Jokers Petrem Soukupem o tom, jak zatím průběh turné vnímají, ale také o tom co nás čeká, až turné skončí. KRÁTKÝ ROZHOVOR S PŘEDNÍM MÓDNÍM NÁVRHÁŘEM PANEM OSMANY LAFFITOU Zajímavosti o Osmanym a o hudbě, kterou má rád a nejen to. ROZHOVOR: Magdalena Trajerová - TO ONY Magdalena Trajerová je songwriterka balancující na hraně indie popu, folku a rocku. V minulém roce se představila třemi singly. Nyní ji na konci února, 22. 2., čeká vydání debutového alba s názvem TO ONY. Pro Musicgate jsme ji právě o nadcházejícím albu vyzpovídali.
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2024 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz