ČLÁNKY SOUTĚŽE
Kontakty (tým) Reklama Pro média

Exkluzivní rozhovor s Bernardem Greene - B.G. the Prince of Rap! 9. července 2020   (20:40)B.G. The Prince of Rap nám ochotně odpověděl na otázky ze soukromí, tak i z uměleckého života.

Exkluzivní rozhovor s Bernardem Greene - B.G. the Prince of Rap!

Jsem moc ráda, že jsem Vás oslovila na sociální síti a že jste souhlasil s rozhovorem pro náš hudební web. A za to Vám moc děkuji.

Bernard Greene, také známý jako B. G. the Prince of Rap, je americký rapper a umělec Eurodance. Narodil se ve Washingtonu ve Spojených státech amerických. Po ukončení střední školy nastoupil do armády Spojených států a v roce 1985 byl vyslán do Německa.

Jeho největší hit přišel v roce 1991, když dosáhl jedničky na žebříčku US Hot Dance Music/Club Play s hitem „This Beat Is Hot“. Další známé skladby tohoto umělce jsou „The Power of Rhythm“, „Can We Get Enough?“, „The Color of My Dreams“ a „Stomp!“. - zdroj Wikipedia

A nám se podařilo se s ním spojit a zde přinášíme exkluzivní rozhovor.

B G. The Prince of Rap

FOTO PRO RADOST
Dobrý den, pane Greene.
 
Hned na úvod bych se chtěla zeptat, jak jste se vlastně ocitnul z USA v Německu, kde teď žijete?

Přišel jsem k americké armádě. Nyní bydlím ve Wiesbadenu v Německu.
 
Jak jste se proměnil z vojáka na hudebníka, rappera? Pamatujete si své hudební začátky?

Vždy jsem byl hudebník, hrál jsem na basovou kytaru, klavír a zpíval v církevním sboru a sboru střední školy, pak jsem v Německu vyhrál mnoho Battle Raps pro peníze.

Když jsem byl v armádě, chtěl jsem lidem dokázat, že jsem byl schopen složit píseň profesionálně. Všichni se smáli. Mým jediným cílem bylo vytvořit jednu nahrávku, která by dokázala vojákům a lidem, kteří se mi smáli, že to dokážu. Dal jsem dohromady skupinu zvanou The Lords Of Discipline. Měl jsem klavíristu a DJ za mixážním pultem  Johna Grishama, Marka DJ KMK Kranjcevice, mého DJ a Michaela dalšího DJ, který zemřel, bylo to těžké. Měli jsme show ve Frankfurtu a tam jsem potkal svého manažera A+R Stefana Benze, který pracoval s Jam El Mar. Následně jsme vytvořili píseň pro Sony Music. Pak můj klavírista šel do USA na vysokou školu a můj hlavní DJ KMK šel na vojnu. Tak jsem vzal tři z nejžhavějších tanečnic ve městě v té době Bobby (the doc) Worrell, Robert (base) Simmons, Ronnie (Kidnice) Brookins a moji zpěvačku Janet (Jazz) Taylor a když můj DJ dokončil vojenský výcvik, měl jsem KMK zpět s naší posádkou a zbytek už byla historie. Cestovali jsme po celém světě, ale mým cílem byla jedna nahrávka. :-)

B G. The Prince of Rap
V minulém roce jsem Vás viděla vystupovat na hudebním festivalu v Praze a musím přiznat, že se mi Vaše vystoupení moc líbilo. Byl to první festival v České republice, na kterém jste vystupovali?

Ne, to bylo moje podruhé. Vystoupil jsem také v Bratislavě a Košicích s hudební agenturou Urbano v listopadu  roku 2017.

S kým z hudebních umělců na poli Eurodance scény se nejvíce potkáváte na akcích?

Bylo jich mnoho: La Bouche, Captain Hollywood, Haddaway, Snap, Dj Bobo, Culture Beat, Magic Affair, Mr. President, Captain Jack, Fun Factory atd.

Jaké jídlo a nápoje preferujete na svých cestách a vystoupeních?

Ryby, saláty, steaky, spousta vody, pivo a Jack Daniels a Cola. :-)

B G. The Prince of Rap
 
Vaše písnička "The Color of My Dreams" je perfektní písnička. Má skvělý rytmus. A Vám se moc povedla. Můžete nám prozradit, jak tato hitovka vznikla?

Skladatelé měli tento nápad, moji producenti Jam El Mar a Stefan Benz s Morrison Long, pak jsem dodělal rap.
 
Mohu se zeptat, jak Vás ovlivnil současný zákaz vystupovaní? (Corona virus, Covid-19)
 
Chybí mi vystupování a možnost vidět svoje fanoušky. V této situaci, ohledně COVID-19 je sociální odloučení a strach mnohem větší než dříve, tzn. i mojí novou hudbu si poslechne mnohem méně fanoušků, protože většina koncertů byla nyní zrušena. 
 
 
Kam jste se hudebně nyní nasměroval?

Tvořil jsem novou hudbu s mým bratrancem Nathanem Reynoldsem III. s DMN Records.

Užíváte si volna, nebo jste se uchýlil k tvorbě nového materiálu, zkouškám, natáčení ve studiu, ...?

Mám dvě nové písně, které vyjdou v červenci a pracuji na dalších dvou nových skladbách.
 
A jak trávíte volný čas, který byste běžně trávil na vystoupeních a koncertech?

Více času s mojí rodinou, přáteli, zůstat kreativní, sportovat a jíst dobře.
 
Jaké jsou Vaše cíle/plány do budoucna? Vyjde Vám nějaký nový singl nebo CD či DVD?

Chtěl bych vytvořit čtvrté album, které jsem původně měl vydat se Sony Music, ale nevydal a chci vytvořit více videí a cestoval bych na různá místa, kde bych mohl živě vystoupit na pódiu.
 
A na konec našeho rozhovoru, můžete něco vzkázat fanouškům?

Jsem vděčný každý den, že mám stále fanoušky, kteří milují mé umění a mou hudbu, a ať Bůh žehná jim, tak jako žehná mně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exclusive Interview with Bernard Greene -  B.G. The Prince Of Rap!
 
I'm very glad that I contacted you on the social network and you agreed with the interview for our music website. And I thank you very much for that.
 
Bernard Greene, also known as  B. G. The Prince Of Rap, is an American rapper and Eurodance artist. He was born in Washington D.C., United States. He joined the United States Army after graduating on high school and was posted to Germany in 1985.

He began to be interested in rap music and started to perform in rapping competitions in Frankfurt. He won several which gave him his stage name "The Prince Of Rap". His first official single, "Rap to the World", scored big in German clubs. It was followed by "Give Me The Music" and "Take Control Of The Party". A first official album followed, "The Power Of Rhythm" in 1991.

His biggest hit came in 1991, when he reached number one on the US Hot Dance Music/Club Play chart with "This Beat Is Hot". Other well-known songs by this artist are "The Power of Rhythm", "Can We Get Enough?", "The Color of My Dreams" and "Stomp!". - source Wikipedia
 

And we managed to contact with him and here we bring an exclusive interview.Good day, Mr. Greene.
At the beginning, I would like to ask how you actually found yourself from the USA in Germany, where do you live now?

I come with the US Army. I now live in Wiesbaden at Germany.
 
How did you transform from a soldier to a musician, a rapper? Do you remember your music beginnings?

I was always a musician I play the bass guitar, piano and sang in church choir and High school choir then in Germany won many Battle Raps for money.

When I was in the military I wanted to prove to people that I was capable of making a song professionally. They all laughed. My only goal was to make one record to prove to the soldiers and people who laughed at me that I could do it. So then I put together a group called The Lords Of Discipline. I had a piano player and mixer John Grisham, Marko DJ KMK Kranjcevic, my DJ and Michael another DJ that passed away it was hard. We had a show in Frankfurt and there I met my A+R manager Stefan Benz who was working with Jam El Mar. Then we produced a song for Sony music. Then my piano player went to the USA to College and my main DJ KMK went into the military. So then I got three of the hottest dancers in town at the time Bobby (the doc) Worrell, Robert (base) Simmons, Ronnie (Kidnice) Brookins and my singer Janet (Jazz) Taylor and when my DJ finished military training I had KMK back with the crew and the rest was history. We travelled all over the world, but my goal was one record. :-)

Last year I saw you performing at a music festival in Prague and I must admit that I really enjoyed your performance. Was it the first festival in the Czech Republic where you performed?

No that was my second time. I performed in Bratislava and Košice as well with Urbano music agency November 2017.  
 
With whom of the music artists in the field of the Eurodance pop scene do you meet the most at events?

It was many:  La Bouche, Captain Hollywood, Haddaway, Snap, Dj Bobo, Culture Beat, Magic Affair, Mr. President, Captain Jack, Fun Factory etc.
 
What food and drinks do you prefer on your travels and performances?

Fish, salads, steaks, lots of water, beer and Jack Daniels and Cola. :-)
 
Your song "The Color of My Dreams" is a perfect song. It has a great rhythm. And you did very well. Can you tell us how this hit came about?

The songwriters had this idea my producers Jam El Mar and Stefan Benz with Morrison Long then I did  the Rap.
 
May I ask how the current ban on performing has affected you? (Corona virus, Covid-19)

I miss performing and being able to see my fans. In this situation, regarding COVID-19, social distancing and fear are much greater than before, ie. even my new music will be listened to by far fewer fans, because most concerts have been canceled .

 
Where did you move musically now?

New music with my cousin Nathan Reynolds III. and help with DMN Records.
 
Are you enjoying your time all or have you resorted to creating a new material, rehearsal, recording in the studio, ...?

I have a two new songs getting released in July and working on two more new tracks.
 
And how do you spend your free time that you would normally spend on shows and concerts?

More time with my family, friends, staying creative, sports and eating good.
 
What are your goals/plans for the future? Will you get a new single or a CD or a DVD?

I would like to make a 4th album that I originally was supposed to released with Sony Music but didn't and make more videos and travel to many different places to perform live on stage.
 
And at the end of our conversation, can you say something to the fans?

I'm thankful everyday to still have fans that love my art and my music and may God bless them all as he blesses me.
 


FOTO PRO RADOST

autor:text:     Lenka HrubáDalší články s interpretem B. G. The Prince of Rap

Další články žánrů Hip Hop / Rap, Pop, R&B, World music, ethno music

Další rozhovory

Vláďa Hron s kapelou THE DROPS v Hogo Fogo divadle v Drážkově VLADIMÍR HRON V DIVADLE HOGO FOGO: Rozhovor s Desray z 2 Brothers on the 4th Floor - Desirée Manders - zpěvačkou z 90.let ochotně nám odpověděla na otázky ze soukromí, tak i z profesního života. Rozhovor s Vladimírem Šťástkou alias Vladimír Motýlek Savec baskytarista, skladatel, textař, Visací zámek, Yamrtaal. Rozhovor se Sannie Carlson - eurodance pop zpěvačkou z 90. let - Whigfield! Ochotně nám odpověděla na otázky ze soukromí a o jejím nejnovějším singlu SUGA! Dali jsme svý existenci řád i v tomhle neřádu Mizerný den mi skřípl hlavu. Šel jsem ven projít se v davu, aspoň na chvíli nebýt sám…..To jsou slova jednoho z mnoha hitů kapely Mňága a Žďorp a v těchto slovech se zračí situace dnešních dnů. Když jsem loni v listopadu jela do Kolína na koncert Mňágy v rámci turné k albu Třecí Plochy netušila jsem, že to bude na dlouhou dobu jeden z mých posledních koncertů. Letošní rok měl být jako každý jiný – jarní halové koncerty následované letními festivaly, které by se postupně přesunuli na podzim zpátky do hal. Nic z toho se, ale nestalo a situace ve světě zapříčinila, že koncerty byly rušeny či přesouvány. Zpěvačka Giudi při celorepublikovém stavu nouze Jak řeší situaci Jitka Martiriggiano, zpěvačka koketující s módou, která vystupuje pod jménem Giudi? Co říká na to, že se její singly objevují v pravidelných rotacích na zahraničních rádiových stanicích? Josef Kašpar (hudebník, výtvarník, ředitel CKM Písek, pořadatel OAMF Přeštěnice, ...) Jak jeho ovlivnila současná nouzová situace v naší republice a jaký dopad měl nouzový stav na jeho život, fungování, projekty, práci i rodinu.
Zde je místo
i pro Vaší reklamu.

Hlavní banner
(180 x 450px)
Partneři portálu
Rock Rádio ATTACKER of music Příbram.cz Dobříšsko Aktuálně Hogofogo
2016 ....... 2020 © musicgate.cz
webdesign | websystem | KAO.cz